بهزیستان پارس

آمبولانس اسکورت پزشکی


آمبولانس اسکورت پزشکی به این معناست که آمبولانس به عنوان همراه و اسکورت یک بیمار یا مصدوم به بیمارستان یا مرکز درمانی منتقل می‌شود.

در شرایطی که بیمار یا مصدوم نیاز به مراقبت‌های پزشکی فوری دارد و نمی‌توان صبر کرد تا به بیمارستان رسید، آمبولانس به عنوان اسکورت او را همراهی می‌کند.

در آمبولانس معمولا پزشک یا پرستار حضور دارند تا از بیمار نگهداری کنند و در صورت نیاز مراقبت‌های پزشکی لازم را انجام دهند.

هدف از اسکورت آمبولانسی، رساندن سریع‌تر بیمار به بیمارستان به همراه اقدامات پزشکی لازم در طول مسیر است.

بنابراین آمبولانس اسکورت پزشکی به معنای همراهی و پشتیبانی پزشکی آمبولانس از بیمار در طول مسیر انتقال به بیمارستان است.